واحد های زیرمجموعه

مهندس رسول سلیمانی
مدیر امور دانشجویی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مرتبه علمی: مربی
تلفن: 38381339
علیرضا عبدلی
معاون مدیریت امور دانشجویی
تحصیلات: کارشناسی
تلفن: 38380974
تلفن داخلی: 512
عباس شهبازی
رئیس اداره تغذیه
تحصیلات: کارشناسی
تلفن: 38381290
تلفن داخلی: 344
محمدجعفر غلامی
رئیس اداره رفاهی دانشجویان
تحصیلات: کارشناسی
تلفن: 38381128
تلفن داخلی: 415
رضا مردانی
مسئول خوابگاه های برادران
تحصیلات: کارشناسی
تلفن: 081 - 38380873
تلفن داخلی: 507
مهری مالمیر
مسئول خوابگاه های خواهران
تحصیلات: کارشناسی
تلفن: 38380664
تلفن داخلی: 516
دکتر نسرین پارسایی
مدیر اداره تربیت بدنی و فوق برنامه
تحصیلات: دکتری نخصصی
مرتبه علمی: استادیار رفتار حرکتی
تلفن: 38290750
تلفن داخلی: 337
محمد سلیمانی راد
کارشناس مسئول اماکن ورزشی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن: 38290705
تلفن داخلی: 254
دکتر مسیب یارمحمدی
مدیر مرکز مشاوره
تحصیلات: دکتری نخصصی
مرتبه علمی: استادیار روانشناسی تربیتی
تلفن: 38380714
تلفن داخلی: 299
امیر شعبانی خدیو
کارشناس مشاوره دانشجویی برادران
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن: 081 - 38380714
تلفن داخلی: 299
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند