مدیر امور دانشجویی


دکتر محمد جواد دکامی
- مدیر کل امور دانشجویی -
تحصیلات : دکتری فلسفه اخلاق

ایمیل : m.dakami@yahoo.com

تلفن : 8381339-0813


داخلی : 513