نمایشگر یک مطلب

کارکنان اداره تغذیه


فریدون نادری
- رئیس اداره تغذیه -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی

ایمیل :

تلفن : 38381290081


داخلی : 344
مجید شعبانی
- مسئول سلف مرکزی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 38290931 081


داخلی : 317
مصطفی محسن پور
- مسئول سلف علوم پایه -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 38290931 081


داخلی : 317
حبیب رسولی اخگر
- مسئول سلف هنر و معماری -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 34220655 081


داخلی :
محمد علی نوروز نژاد
- مسئول اتوماسیون تغذیه -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 38290931 081


داخلی : 276