نمایشگر یک مطلب

کارکنان اداره خوابگاه ها


ابراهیم زارعی
- مسئول اداره سراهای برادران -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 38380873


داخلی : 507
رضا یلفانی
- مسئول امور عمومی سراها -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 38291129


داخلی : 507
مریم بیرانوند
- کارشناس اداره سراها -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 38380873


داخلی : 507
علی اوسط حسینی
- سرپرست سرای غدیر -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 38381209


داخلی : 219
اکبر شانه‌چی
- سرپرست سرای شهیدان بهادربیگی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 34231620


داخلی :
حسن بشیری
- سرپرست سرای شهیدان حقگویان -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 34235975


داخلی :
حاج آقا شفیعی
- سرپرست سرای فرهنگ -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 38340120


داخلی :
هادی قربانی
- انباردار سرای غدیر -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 38381209


داخلی : 219
محمدرضا شکوه‌فرد
- انباردار و پرسنل امور عمومی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 38291129


داخلی :
رضا نظری‌کیا
- انباردار و پرسنل امور عمومی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 38291129


داخلی :
احمد ملکی‌صابر
- انباردار و پرسنل امور عمومی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 38291129


داخلی :
آمنه زارعی
- مسئول سراهای دختران -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : am.zarei13@yahoo.com

تلفن : 38380664 - 081


داخلی : 516
ثریا منصوری
- مسئول روز سرای فرزانگان1 -
تحصیلات : کاردانی

ایمیل :

تلفن : 38292310 - 081


داخلی : 239
اختر وثیقی جوان
- مسئول روز سرای فرزانگان2و3 -
تحصیلات : کاردانی

ایمیل :

تلفن : 38292005 -081


داخلی :
لیلا مالمیر
- مسئول روز سرای کوثر -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 34425544 -081


داخلی :
زیور جدیان
- مسئول روز سرای بعثت1 -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن : 34425132 - 081


داخلی :
سکینه بختیاری
- مسئول روز سرای بعثت2 -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 34425133 - 081


داخلی :
مهری چهاردولی
- مسئول روز سرای بعثت3 -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 34425133 - 081


داخلی :
لیلا تاخیره
- مسئول روز سرای مریم -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن : 34220573 - 81


داخلی :
مژگان گروسچی
- مسئول روز سرای یاس -
تحصیلات : کاردانی

ایمیل :

تلفن : 32528064 -081


داخلی :
رقیه همایونی
- مسئول روز سرای معصومیه -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 32521357 - 081


داخلی :
مریم زارعی
- مسئول شیفت شب سرای فرزانگان1 -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن : 38292310 – 081


داخلی :
صدیقه بیگدلی
- مسئول شیفت شب سرای فرزانگان1 -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 38292310 – 081


داخلی :
فاطمه غلامی
- مسئول شیفت شب سرای فرزانگان1 -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 38292310 – 081


داخلی :
مهناز جباری
- مسئول شیفت شب سرای بعثت3 -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 34425133 - 081


داخلی :
اعظم محسن پور
- مسئول شیفت شب سرای یاس -
تحصیلات : کاردانی

ایمیل :

تلفن : 32528064 -081


داخلی :
اکرم معصومی
- مسئول شیفت شب سرای مریم -
تحصیلات : کاردانی

ایمیل :

تلفن : 34220573 - 81


داخلی :
فریبا تیموری
- مسئول شیفت شب سرای بعثت1 -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن : 34425132 - 081


داخلی :
صدیقه باقرزاده
- مسئول شیفت شب سرای بعثت1 -
تحصیلات : کاردانی

ایمیل :

تلفن : 34425132 - 081


داخلی :