نمایشگر یک مطلب

کارکنان اداره رفاه


حسین نوروزی
- رئیس اداره رفاه -
تحصیلات : کارشناس

ایمیل :

تلفن : 38381128


داخلی : 514
محمد نمدی
- کارشناس مسئول اداره رفاه -
تحصیلات : کارشناس

ایمیل :

تلفن : 38381128


داخلی : 514
جمال ثابتیانی
- کارشناس وام های دانشجوئی و تسویه حساب -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن : 38381128


داخلی : 514
محمد معصومی
- دبیرخانه و امور بایگانی رفاه دانشجویی -
تحصیلات : کارشناس

ایمیل :

تلفن : 38381128


داخلی : 276