شماره تلفن های معاونت

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
معاونت /حوزه شماره تماس مستقیم داخلی فاکس پست الکترونیکی
معاونت دانشجویی

دفترچه تلفن