نام و نام خانوادگی عنوان سازمانی واحد سازمانی تلفن همراه شماره داخلی شماره مستقیم شماره فکس
سوداء ناصری کارشناس بهداشت محیط معاونت دانشجویی   1709 31401709  
علیرضا اکبری کارشناس کمیته انضباطی برادران معاونت دانشجویی   1742 31401742  
  مدیر مرکز مشاوره معاونت دانشجویی   1080 31401080  
  کارشناس مشاوره معاونت دانشجویی   1077 31401077  
  کارشناس مشاوره معاونت دانشجویی   1079 31401079  
محمد محمدی کارشناس کمیسیون موارد خاص معاونت دانشجویی   1705 31401705  
میثم جلوداران کارشناس فناوری اطلاعات معاونت دانشجوئی معاونت دانشجویی   1706 31401706  
سیدمشهود امینی رئیس دبیرخانه کمیته انضباطی معاونت دانشجویی   1740 31401740  
مهین خدادادی کارشناس کمیته انضباطی خواهران معاونت دانشجویی   1741 31401741  
روح اله عظیمی معاون امور دانشجویان معاونت دانشجویی   1762 31401762  
مسعود شرفخانی مسئول دفتر معاونت دانشجوئی و کارشناس کمسیون موارد خاص معاونت دانشجویی   1778 31401778 31401761
سعید گرشاسبی فخر مدیر امور دانشجوئی معاونت دانشجویی   7004 31407004  
  دفتر معاونت دانشجویی معاونت دانشجویی   7777 31407777 31401761
ابراهیم زارعی کارشناس مشاوره معاونت دانشجویی   1082 31401082  
لیلا داوری نژاد مسئول پذیرش معاونت دانشجویی   1084 31401084  
امیر شعبانی خدیو کارشناس مشاوره معاونت دانشجویی   1085 31401085  
زهرا کاوه مسئول دفتر مرکز بهداشت معاونت دانشجویی   1086 31401086  
  پزشک دانشگاه معاونت دانشجویی   1087 31401087  
  اورژانس دانشگاه معاونت دانشجویی   1088 31401088  
حسین مرادی کارشناس مشاوره تحصیلی معاونت دانشجویی   1089 31401089