آخرین اخبــــــــار

رویداد های دانشگاه بوعلی سینا

رویداد های بیشتر

24

اماکن و فضاهای ورزشی

9

خوابگاه دخترانه

10

خوابگاه پسرانه

14

سلف سرویس

معــاونت دانشــجویی

معاونت دانشجویی دانشگاه کلیه موضوعات مربوط به امور دانشجویان را انجام می دهد.

اهم این وظایف عبارتند از: امور رفاهی، بهداشت و درمان، مشاوره دانشجویی، امور انضباطی و سیاست‌گذاری و فراهم کردن تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای رفاهی دانشجویان را بر عهده دارد. این معاونت، وظایف و مأموریت‌های یاد شده را به وسیله مدیریت‌های تابعه خود یعنی اداره امور دانشجویی، اداره امور خوابگاه‌ها، اداره تربیت بدنی، مرکز مشاوره و بهداشت و درمان به انجام می‌رساند.