مرکز مشاوره


دکتر شهریار یارمحمدی واصل
- رئیس مرکز مشاوره -
تحصیلات : دکتری تخصصی روانشناسی

ایمیل : yarmohamadi@basu.ac.ir

تلفن : 38380714


داخلی : 299