مدیریت امور دانشجویی


دکتر محمدجواد دکامی
- مدیر امور دانشجویی -
تحصیلات : دکتری تخصصی- استادیار فلسفه اخلاق

ایمیل : m.dakami@yahoo.com

تلفن : ۰۸۱۳۸۳۸۱۳۳۹


داخلی : ۵۱۳