کارکنان


مسعود شرفخانی
- مسئول دفتر معاونت دانشجوئی و کارشناس کمیسیون بررسی موارد خاص -
تحصیلات : کارشناسی آسیب شناسی احتماعی

ایمیل : m.sharafkhani@basu.ac.ir

تلفن : 38273336


داخلی : 480
محمود رجبی
- رئیس دبیرخانه کمیته انضباطی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : .mahmoodrajabi905@gmail.com

تلفن : 38273954


داخلی : 379
حسین مرادی
- رئیس دبیرخانه کمیسیون موارد خاص -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : .moradi297123@gmail.com

تلفن : 38380872


داخلی : 454
مهین خدادادی
- دبیرخانه کمیته انضباطی -
تحصیلات : کاردانی

ایمیل :

تلفن : 38273336


داخلی : 472