کارکنان


مجتبی خداویسی
- دفتر معاونت دانشجوئی -
تحصیلات : کارشناسی فناوری اطلاعات

ایمیل : m.khodaveici@basu.ac.ir

تلفن : 38273336


داخلی : 480
محمود رجبی
- رئیس دبیرخانه کمیته انضباطی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : .mahmoodrajabi905@gmail.com

تلفن : 38273954


داخلی : 379
حسین مرادی
- کارشناس کمیسیون موارد خاص -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : .moradi297123@gmail.com

تلفن : 38380872


داخلی : 454
مهین خدادادی
- دبیرخانه کمیته انضباطی -
تحصیلات : کاردانی

ایمیل :

تلفن : 38273336


داخلی : 472
فاطمه سیفی
- دبیرخانه معاونت دانشجوئی -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 38273336


داخلی : 386