مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه


دکتر مهرداد عنبریان
- مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه -
تحصیلات : دکتری تخصصی- استاد بیومکانیک ورزشی

ایمیل :

تلفن : ۰۸۱۳۸۲۹۰۷۵۰


داخلی : 102