مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه


دکتر سجاد مومنی
- مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه -
تحصیلات : استادیار دانشکده علوم ورزشی

ایمیل : sajad.moememi@basu.ac.ir

تلفن : ۰۸۱۳۸۲۹۰۷۵۰


داخلی : 102